نـوشـ..ـته هایی از جنـس درد

 

                                         

هی

طفلک بیچاره به چه نگاه میکنی؟

...

پشت این پنجره...

جز هیچ بزرگ

هیچی نیست.            خداحافظی همیشه سخت بوده...

+ تاريخ یکشنبه بیستم شهریور 1390 |